ข่าวสารทั้งหมด

news  ⋅ 

โรงเรียนสากเหล็กวิทยาได้จัดการประชุมค...

news  ⋅ 

โรงเรียนสากเหล็กวิทยาทำพิธีเปิดกองลูกเสือ ...

news  ⋅ 

ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น...

news  ⋅ 

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ได้จัดกิจกรรมวั...

news  ⋅ 

นักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ได้เข้า...

news  ⋅ 

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ส่งมอบงานสภานัก...

news  ⋅ Nov 29, 2021

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา จัดกิจกรรมส่งเส...

news  ⋅ Oct 29, 2021

ตอบแบบสอบถามเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ...

news  ⋅ Oct 26, 2021

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 4Q Model (แ...

news  ⋅ Oct 22, 2021

เรื่องกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ...