ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน

จำนวนผู้เข้าชม 644

>>>ประกาศโรงเรียนสากเหล็กวิทยา<<<

เรื่อง ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน

*****************************

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้ม การแพร่ระบาดรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสากเหล็กวิทยาจึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี้

1. โรงเรียนปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ 100%

2. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

3. ให้ครูประจำรายวิชาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับนักเรียน เรียนออนไลน์ศึกษาค้นคว้าตามตารางเรียนปกติ มอบหมายงานด้วยใบงานหรือใบกิจกรรม โดยมอบให้ผู้ปกครองเป็นผู้กำกับดูแลนักเรียน

4. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่พักอาศัยและเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ให้สังเกตอาการอย่างน้อย 14 วันและดำเนินการสอบสวนโรคเพื่อคัดกรองพร้อมกับรายงานให้โรงเรียนทราบ และให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

5. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) และปฏิบัติตามมาตรการของการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

6. งดให้บริการหรือใช้สถานที่กับบุคคลภายนอกทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เพิ่มเติม โรงเรียนจะแจ้ง

ให้ทราบเป็นระยะ ขอให้ครู - นักเรียน และผู้ปกครองติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทาง Web site และ Facebook ของโรงเรียน โปรดติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ จากสื่อ หรือ Web site ของหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง

#PRSWประชาสัมพันธ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

 


วันที่ : 09 ก.ค. 2564 (18:14)
รูปภาพประกอบ