จำนวนผู้เข้าชม 148
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1066350397
งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับครู
https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx
งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

วันที่ : -
รูปภาพประกอบ