กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธนรัชต์ จันทรสกุนต์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปริญนุวัฒน์ แก้วทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐพร ละม้ายแข
ครู

นางสาวกาญจน์ประภา พานชัย
ครู

นายธีระพงษ์ รอดเกษม
ครู

นางขนิษฐา วะเท
ครู

นางสาวอินท์อร จิรายุวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปราญิชา ศรีทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิตสมา ตะพานแก้ว
ครูอัตราจ้าง