กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปานทิพย์ กองกันภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววัชราภรณ์ เอี่ยมสะอาด
ครู

นางสาวรติรัตน์ ทรงทอง
ครู

นายจิราพงษ์ ทองเหลา
ครูอัตราจ้าง