กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนรินทร์ ใกล้สุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนันทวรรณ พรมกล้า
ครูผู้ช่วย

นายไชยเชษฐ วรนุช
ครูอัตราจ้าง

นางสาววารุณี วิชัย
ครูอัตราจ้าง