กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางชลธิชา ชูชีพ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายติวานนท์ ศรีสละ
ครู