กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัญชรี โจดโจน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววาทิยา ศรีวิรัตน์
ครู

นางสาวสิริรักษ์ เกตุศรี
ครู

นางสาวพิรญาณ์ ทองนา
ครู

นางสาวธิติยา สีนวลเขียว
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมวิภา จันทร์วิลัย
ครูผู้ช่วย

นายชินกร อินนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาณดา สะทองเทียน
พนักงานราชการ