กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนพล ถัดทะพงษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรุ่ง พันธ์สะโม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมบูรณ์ เดชมัด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัคณา มันตะวัตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาจรีย์ สถิตย์สวรรค์
ครูชำนาญการ

นายอดุลย์ คำตัน
ครูชำนาญการ

นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์
ครูชำนาญการ

นายสมมาตร มั่นแก้ว
ครูชำนาญการ

นายกรวรานนท์ บุญโตนด
ครู
เบอร์โทร : 0882736889
อีเมล์ : siriwatbo.sw@saklekwittaya.ac.th

นางวัชรินทร์ ท่านมุข
ครู

นายทินกร บ่าพิมาย
ครู

นายวโรดม มาระวิชัย
ครู

นางสาวทับทิม หลิ่มบางอิฐ
ครูอัตราจ้าง