กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศุภวรรณ ศรีสองเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประกรรษวัต ธีรวุฒิ
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจษฎาพร มีเทียม
ครูชำนาญการ

นางสาวนิสาลักษณ์ บุญผ่อง
ครู

นายกิตติ กรพรม
ครู

นายลิขิต เสนรังสี
ครู

นางสาววิไลรัตน์ ซื่อสัตย์
ครู