กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพีรพงศ์ จี่พิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิรินทิพย์ ปิยธรรมวิบูลย์
ครูชำนาญการ

นายธวัช ให้พร
ครูชำนาญการ

นายกีรติ งามเลิศ
ครูชำนาญการ

นางสาวชุติกาญจน์ โชคดี
ครู

นางสาวณัฐนันท์ ต่ายแสง
ครู

นางสาวอารียา สิงคารวงศ์
ครูผู้ช่วย