เผยแพร่ผลงานการวิจัยในงานประชุมทางวิชาการหรือการตีพิมพ์ลงวารสาร TCI1-TCI2
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 66
รายงานผลการวิจัย ตีพิมพ์ลงวารสาร TCI1 Journal of Roi Kaensarn Academi ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (2022): มิถุนายน 2565 เรื่องการศึกษากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ของนางสาวณัฐพร ละม้ายแข ครูโรงเรีย
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 65
รายงานผลการวิจัย ตีพิมพ์ลงวารสาร TCI1 Journal of Roi Kaensarn Academi ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2022): มีนาคม 2565 เรื่องความต้องการจำเป็นและแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 65
รายงานผลการวิจัย ตีพิมพ์ลงวารสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ e-Proceeding National Research Conference 2021 : NRC 2021 Business Beyond the Pandemic ของนายศิริวัฒน์ บุญโตนด ครูโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 65