ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 240.59 KB 0
>แบบฟอร์มโครงการสอน 162
>แบบฟอร์มบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 166
>แบบฟอร์มปก (ปรับแก้ไข) 155
>ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 20
>ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 18
>ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 4
>หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย) 12
>แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2557 8
>แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12
>แบบฟอร์มสารบัญรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 68
>แบบฟอร์มสารบัญการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 64
>แบบฟอร์มคำนำรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 58
>แบบฟอร์มคำนำการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 56
>แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 76
>แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 60
>แบบฟอร์มโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 108
>แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา 76
>แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา 58
>แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว AL (ADC Model) 97