ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 240.59 KB 37
>แบบฟอร์มโครงการสอน 194
>แบบฟอร์มบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 224
>แบบฟอร์มปก (ปรับแก้ไข) 187
>ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 21
>ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 21
>ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 6
>หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย) 13
>แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2557 11
>แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 16
>แบบฟอร์มสารบัญรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 87
>แบบฟอร์มสารบัญการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 75
>แบบฟอร์มคำนำรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 74
>แบบฟอร์มคำนำการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 70
>แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 97
>แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 73
>แบบฟอร์มโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 126
>แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา 88
>แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา 73
>แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว AL (ADC Model) 118