ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
ชั้นเรียน   ชาย     หญิง      รวม    ชั้นเรียน   ชาย     หญิง      รวม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 24 15 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 9 26 35
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 16 14 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 14 6 20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 14 21 35 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 8 31 39
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 15 20 35 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 15 8 23
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 16 12 28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 22 12 34
- - - - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 22 14 36
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 85 82 167 รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 90 97 187
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 7 29 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 12 27 39
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 13 24 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 14 25 39
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 20 15 35 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 5 31 36
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 20 15 35 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 15 18 33
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 16 12 28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 27 12 39
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 76 95 171 รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 73 113 186
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 11 25 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 3 27 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 15 20 35 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 12 17 29
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 11 24 35 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 16 19 35
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 20 14 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 12 12 34
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 19 10 29 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 19 12 31
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 76 93 169 รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 62 97 159
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 237 270 507 รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 225 307 532
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,039 คน

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565