ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
ชั้นเรียน   ชาย     หญิง      รวม    ชั้นเรียน   ชาย     หญิง      รวม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5      
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6      
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5      
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5      
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด   คน

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565