พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
   1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
   2. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
   3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
   4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
   5. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการศึกษา

เป้าประสงค์
   1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
   2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ได้มาตรฐานการศึกษา
   3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ
       ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความพร้อมและมีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

   4. โรงเรียนมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีทั้งในด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ
   5. นักเรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี บำเพ็ญประโยชน์
       มีจิตสาธารณะ  และสุขภาพแข็งแรงได้มาตรฐานเด็กไทยกระทรวงสาธารณสุข

   6. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 
   7. มีเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรและชุมชนที่เข้มแข็ง

กลยุทธ์
   1. เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายการศึกษา
   2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
   3. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง