วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
      "จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารจัดการเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม"