สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
คบเพลิงอยู่เหนือดอกบัว และรวงข้าว หมายถึง โรงเรียนเป็นสถาบันที่พัฒนาการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย สติปัญญาและความรู้ 

สีประจำโรงเรียน 
สีเทา  หมายถึง  สีแห่งสมองอันปราดเปรื่อง  และชาญฉลาด ส่วนสีทอง  หมายถึง  สีที่มีคุณค่า  มีจริยธรรมดีงาม

อักษรย่อโรงเรียน
ส.ว. (ส-เสือ. ว-แหวน.)

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
"ต้นพิกุล"

คำขวัญประจำโรงเรียน
"มานะ สามัคคี มีวินัย ใจมีคุณธรรม"