ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสากเหล็กวิทยา

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เรียบเรียง : นายศิริวัฒน์ บุญโตนด งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

..................................................
      ตำบลสากเหล็ก เป็นตำบลที่มีสภาพทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และความหนาแน่นของประชากรจัดอยู่ในอันดับหนึ่งของอำเภอสากเหล็ก จากสภาพดังกล่าวข่างต้นทำให้ประชากรที่มีฐานะดี นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษากันมากขึ้น โดยบางส่วนจะส่งบุตรหลานไปที่โรงเรียนประจำจังหวัดบ้างหรือโรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียงบ้าง แต่บุตรหลานของประชาชนที่มีฐานะปานกลางหรือฐานะค่อนข้างต่ำไม่มีโอกาสการเรียนต่อ เพราะทางโรงเรียนไกลบ้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้ชาวตำบลสากเหล็กตระหนักในความสำคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษามากขึ้นและประสงค์จะตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ซึ่งผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน ประกอบด้วย นายอุดม ศรีจอมขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดพิจิตรเป็นประธาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ข้าราชการ คหบดี ประชาชนส่วนหนึ่งเป็นกรรมการ และได้ยื่นคำร้องขอเปิดโรงเรียนต่อนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านไปยังกรรมสำมัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไขว่าชาวสากเหล็กจะมอบที่ดินให้กรรมสำมัญศึกษาและสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 6 ห้องเรียนหนึ่งหลัง
 
      ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2518 กรมสามัญศึกษาจึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนสากเหล็กวิทยาขึ้น โดยที่ตั้งโรงเรียนสากเหล็กวิทยา อยู่บนที่ดินของ นายอุดม ศรีจอมขวัญ ซึ่งได้จัดหาให้ประมาณ 30 ไร่ มีอาคารเรียนชั่วคราวเป็นอาคารศาลาอเนกประสงค์ประจำตำบล โดยอนุมัติให้รับนักเรียน 90 คน แต่รับนักเรียนได้เพียง 19 คน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งครูมาช่วยสอน คือ 1) นายฐิติพร ก้อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสากเหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาการครูใหญ่ 2) นายมนัส ควรพันธ์ เป็นครูประถมศึกษา และ 3) นายอาทิตย์ แย้มโพธิ์ใช้ ครูโรงเรียนบ้านสากเหล็ก

      วันเปิดเรียนนายฐิติพร ก้อนแก้ว ได้ขอมอบสิ่งของต่างๆ เท่าที่จำเป็นจากโรงเรียนบ้านสากเหล็ก เช่น โต๊ะ ม้านั่งของนักเรียนประมาณ 30 ชุด โต๊ะครู 1 ชุด กระดานดำ ชอล์ก ธงชาติ สมุดสีน้ำเงินเบอร์ 2 สมุดตรวจเยี่ยม ทะเบียนนักเรียน แฟ้มเก็บเอกสาร สมุดรับ-ส่งหนังสือราชการ สำหรับจัดเตรียมการเรียนการสอน วันเปิดเรียนวันแรก มีครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 3 คน คือ นายฐิติพร ก้อนแก้ว ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่และสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนนายมนัส ควรพันธ์ และนายอาทิตย์ แย้มโพธิ์ใช้ ได้สอนวิชาทั่วไป การเรียนการสอนได้ดำเนินไปโดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 19 คน ใช้อาคารชั่วคราวเป็นห้องเรียน ต่อมากรมสำมัญศึกษาได้บรรจุครู และนักการ มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา นายฐิติพร ก้อนแก้ว นายมนัส ควรพันธ์ และนายอาทิตย์แย้ม โพธิ์ใช้ จึงได้กลับต้นสังกัด โดยมีนายฐิติพร ก้อนแก้ว กลับสังกัดคนสุดท้าย ในระหว่างนั้น กรมสามัญศึกษาให้บรรจุครูใหญ่มาประจำโรงเรียนสากเหล็กวิทยา โรงเรียนสากเหล็กวิทยาจึงได้จัดทำป้ายประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลที่เป็นผู้บุกเบิก และก่อตั้งโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ประกอบด้วย นายอุดม ศรีจอมขวัญ ผู้มอบที่ดินของตนเองให้สำหรับการจัดตั้งโรงเรียนสากเหล็กวิทยา นายฐิติพร ก้อนแก้ว นายมนัส ควรพันธ์ และนายอาทิตย์ แย้มโพธิ์ใช้ ครูผู้บุกเบิกโรงเรียนสากเหล็กวิทยา